انواع پکیج های کیان آرت

پکیج های ورود محتوا

ردیف امکانات

پکیج برنزی

پکیج نقره ای

پکیج طلایی

پکیج پلاتینیوم

۱ قیمت
۲ ایجاد ساختار منوهای اصلی tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick
۳ برقراری ارتباط صحیح میان صفحات وب سایت tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick
۴ ایجاد ساختار زیر منوها tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick
۵ ایجاد برگه ها با درج محتوا تا ۱۰ برگه تا ۲۰ برگه تا ۴۰ برگه نامحدود
۶ ایجاد دسته بندی نوشته ها تا ۵ دسته تا ۱۰ دسته تا ۲۰ دسته نامحدود
۷ ایجاد نوشته ها با درج محتوا تا ۱۰ نوشته تا ۲۰ نوشته تا ۴۰ نوشته نامحدود
۸ تگ گذاری نوشته ها cross پکیج های ورود محتوا cross tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick
۹ جایگذاری تصاویر شما در برگه ها و نوشته ها تا ۱۰ تصویر تا ۲۰ تصویر تا ۴۰ تصویر نامحدود
۱۰ جایگذاری تصاویر شما در گالری تصاویر (نمونه کارها) تا ۲۰ تصویر تا ۴۰ تصویر تا ۸۰ تصویر نامحدود
۱۱ درج توضیح برای هر تصویر cross پکیج های ورود محتوا cross cross پکیج های ورود محتوا cross cross پکیج های ورود محتوا cross tick پکیج های ورود محتوا tick
۱۲ جایگذاری لوگو tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick
۱۳ جایگذاری فو آیکن tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick
۱۴ تامین و طراحی تصاویر ویژه اسلایدشو tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick
۱۵ جایگذاری تصاویر در اسلایدشو tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick
۱۶ جایگذاری محصولات در فروشگاه تا ۵ محصول تا ۱۰ محصول تا ۲۰ محصول نامحدود
۱۷ طراحی اسلاید شو چند لایه (سه بعدی) cross پکیج های ورود محتوا cross cross پکیج های ورود محتوا cross tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick
۱۸ ساخت فرم تا ۲ فرم تا ۵ فرم تا ۱۰ فرم نا محدود
۱۹ ساخت جداول داخل متن cross پکیج های ورود محتوا cross تا ۵ جدول تا ۱۰ جدول نا محدود
۲۰ تامین، طراحی و جایگذاری تصاویر ویژه در برگه ها cross پکیج های ورود محتوا cross cross پکیج های ورود محتوا cross tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick
۲۱ تامین، طراحی و جایگذاری تصاویر ویژه در نوشته ها cross پکیج های ورود محتوا cross cross پکیج های ورود محتوا cross tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick
۲۲ طراحی المان های گرافیکی ویژه cross پکیج های ورود محتوا cross cross پکیج های ورود محتوا cross tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick
۲۳ طراحی لوگو (ساده) cross پکیج های ورود محتوا cross cross پکیج های ورود محتوا cross tick پکیج های ورود محتوا tick tick پکیج های ورود محتوا tick
۲۴ طراحی لوگو (حرفه ای) shop پکیج های ورود محتوا shop shop پکیج های ورود محتوا shop shop پکیج های ورود محتوا shop shop پکیج های ورود محتوا shop
۲۵ طراحی کاراکتر shop پکیج های ورود محتوا shop shop پکیج های ورود محتوا shop shop پکیج های ورود محتوا shop shop پکیج های ورود محتوا shop
۲۶ عکاسی صنعتی و تبلیغاتی برای تصاویر ویژه shop پکیج های ورود محتوا shop shop پکیج های ورود محتوا shop shop پکیج های ورود محتوا shop shop پکیج های ورود محتوا shop
۲۷ قیمت

 

گفتگو زنده

)
    is typing...

    ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

    ارسال پیام لغو